Portal
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Bestuur en medezeggenschap

 

Het bestuur vormt het bevoegd gezag van de scholen en heeft op hoofdlijnen de dagelijkse taken gemandateerd aan de algemeen directeur. Hiermee voldoet onze organisatie aan de wettelijk verplichte scheiding tussen bestuur en intern toezicht. De kerntaken van het bestuur zijn het benoemen van de medewerkers en het bewaken van de identiteit.

Algemeen directeur
De algemeen directeur geeft leiding aan de locatiedirecteuren van de Eliëzerschool en de Obadjaschool. Hij legt verantwoording af aan het bestuur en stelt in samenspraak met het bestuur en de directie het strategisch beleid voor de scholen op. Het gaat daarbij voornamelijk om zaken die gericht zijn op de toekomst van de scholen.

Locatiedirecteuren
Een locatiedirecteur heeft de dagelijkse leiding op de Eliëzerschool of de Obadjaschool. Hij voert het beleid uit dat door het bestuur is vastgesteld, heeft de dagelijkse leiding en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en de organisatie van alles wat op school gebeurt.

 

Medezeggenschap
De gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR) houdt zich bezig met bovenschoolse zaken en de medezeggenschapsraad (MR) met specifieke schoolaangelegenheden. De leden denken met de organisatie mee. In overleg met de medezeggenschapsraden is het instemmingsrecht omgebogen naar adviesrecht. De statuten, het reglement en de notulen liggen ter inzage op school.


Samenstelling GMR


dhr. H.J. Nieuwenhuis

mw. J.G. van Essen
mw. M.J. Folmer
mw. A.N. van der Starre-Suijker

voorzitter GMR, oudergeleding

secretaris GMR, personeelsgeleding
lid personeelsgeleding
lid personeelsgeleding


Samenstelling MR Eliëzerschool en Obadjaschool cluster 4

dhr. H.B. van der Horst
dhr. H.J. Nieuwenhuis
mw. R. J. Petersen-Visser
dhr. C. Versprille
mw. G.G. Voorn-Post
mw. J.G. van Essen
mw. M.J. Folmer
mw. R. Schilder-van den Bos
mw. G. de Visser
lid oudergeleding
lid oudergeleding
lid oudergeleding
voorzitter MR, oudergeleding
lid oudergeleding
lid personeelsgeleding
secretaris MR, personeelsgeleding
lid personeelsgeleding
lid personeelsgeleding


Samenstelling MR Obadjaschool cluster 3

dhr. K. Bisschop
mw. G. van de Craats Wilbrink
dhr. W. Timmerman
mw. A. van der Starre-Suijker
mw. J. van Hattem-Eijkelboom
Mw. T. Heetebrij-van der Veen
lid oudergeleding
lid oudergeleding
lid oudergeleding
secretaris MR, personeelsgeleding
lid personeelsgeleding
lid personeelsgeleding


Contact met leden medezeggenschapsraden
De contactgegevens van de leden staan in de schoolgidsen.


 

wij zijn aangesloten bij